Centar za nenasilnu akciju

www.nenasilje.org

Centar za nenasilnu akciju (CNA) je mirovna organizacija koja na prostorima bivše Jugoslavije deluje od 1997. godine.

Misija CNA je rad na izgradnji trajnog mira u regionu bivše Jugoslavije kroz promociju kulture nenasilja, dijaloga i izgradnje povjerenja među pojedincima/kama i grupama.

Svojim radom želimo poticati i osnaživati promociju mira kao osnovne društvene vrednosti, te odbacivanje rata i nasilja kao načina rešavanja sukoba. Suočavanje sa prošlošću (SsP) u regionu bivše Jugoslavije stavljamo u fokus naših interesovanja zalažući se za definiciju SsP kao višeslojnog i kompleksnog procesa koji uključuje, pored obznanjivanja o tome šta se desilo i kažnjavanja odgovornih za to, još i: rad na razgradnji "slika neprijatelja" i izgradnji poverenja među ljudima na prostorima bivše Jugoslavije; rad na uspostavi kulture sećanja; zalaganje za promovisanje i pokretanje javnih politika usmerenih na SsP; preispitivanje i razgradnju nacionalizma, militarizma i patrijarhata kao ideoloških izvora nasilja u društvu. Programima mirovnog obrazovanja i aktivnostima na polju dokumentarne produkcije i izdavaštva nastojimo i stvoriti nove i ojačati postojeće kapacitete za mirovni rad u regionu bivše Jugoslavije. Želja nam je stvarati i podržavati kapacitete fokusirane na vrednosni pristup izgradnji mira, vođeni načelom zaštite ljudskih prava i sloboda svih pojedinaca/ki, te vrednostima dijaloga, saradnje, društvene pravde i solidarnosti među pojedincima/kama i grupama.

Centralni Savez Menonita

www.seeurope.mcc.org

Osnovan 1920, Centralni Savez Menonita (MCC) je organizacija menonitskih i Braće u Kristu crkava iz Sjeverne Amerike čije su oblasti rada materijalna pomoć, razvoj zajednice i socijalna služba i mir. MCC ima preko 800 volontera u 58 zemalja širom svijeta. MCC je prve volontere u region jugoistočne Europe poslao 1963 nakon zemljotresa u Skopju. Tokom 1990-tih je radio na smanjenju posljedica ratova na ovom području putem humanitarne pomoći (hrana, izbjeglički paketi, školski paketi) u kooperaciji sa lokalnim partnerima. Danas MCC fokusira 75% svog programskog budžeta na prioritetnu oblast rada, što je mir (građenje međureligijske saradnje, liječenje traume i strateško građenje mira) a fokus preostalih 25% budžeta ide na razvoj zajednice i socijalnu službu te materijalnu pomoć.

Nansen Dijalog Centar Sarajevo

www.ndcsarajevo.org

Nansen dijalog centar Sarajevo je neprofitna, nevladina organizacija, koja promoviranjem dijaloga između različitih grupa – etničkih, nacionalnih, religijskih, političkih i interesnih – nastoji razvijati demokratske prakse, te doprinositi prevenciji i rješavanju sukoba mirnim putem u Bosni i Hercegovini. U svom djelovanju Nansen dijalog centar je fokusiran na razvoj lokalnih zajednica naročito u sektorima reintegracije povratnika, obrazovanja i mladih.

TERCA

Program Suočavanja sa prošlošću koji sprovodi TERCA u BiH i post-jugoslovenskim zemljama podržava lokalne i regionalne aktiviste i grupe u razvoju jakog pokreta usmjerenog ka istini, pomirenju i suočavanju sa prošlošću na svim nivoima društva. Gradeći povjerenje u malim krugovima, i jačajući stvaran, iskren dijalog i duboko prepoznavanje zajedničkih ljudskih vrijednosti, nadamo se dati doprinos postojanom ličnom, društvenom i političkom ozdravljenju u regionu.

Eseji